الف – خسته نباشی

نمی دانم اگر مرحوم ابوالقاسم فردوسی این صحنه را می دید چه حالی می شد!
با این زمزمه های سایتهای خبری و فرومهای قارچی معلوم نیست ۵۰ سال دیگر بتوانیم متون اصیل فارسی را بخوانیم.

Share