عجله ای که کار شیطان هست

قبلا عجله هایی که کار شیطان نیست را برشمردیم! اما بعضی مشکلات را باید گذر زمان حل کند، نه عجله. اصرار بر عجله و عمل بر مبنای احساس، گرهی را که با دست باز می شود تبدیل می کند به گرهی که با دندان هم باز نمی شود.

فی الواقع خدا آخر و عاقبت ما را به خیر کند!

Share

عجله ای که کار شیطان نیست!

عجله کار شیطان است مگر در چند مورد:
۱. وقت نماز که رسید باید عجله نمود که وقت فضیلت نگذرد.
٢. در دفن میت باید در صورت امکان عجله کرد.
٣ در مورد دختر شوهردادن در صورت امکان باید شتاب کرد.
۴. در ادای قرض ‌باید عجله نمود.
۵ وقتـی مهمان وارد خانه شد بر غذا و طعام دادن به او باید عجله کرد.
۶. اگر گناهی از شخصی سر زد باید در توبه عجله نماید.

منبع: یک مجله خانوادگی

دارم میرم مشهد، دعاگوی دوستان.

Share