حشره ای به نام تقژ

هر ساله در همین زمانها، حول و حوش خرداد ماه، صدای قژنگ قژنگ موجودی در باغات و کشتزارهای خضری به گوش می رسد که همشهریان ما به آن ” تَـقژ ” گویند. به شخصه در جای دیگری این موجود را ندیده ام و اسم علمی این موجود را نمی دانم. تقژ که در بوته های خار و سر شاخه های درختان به وفور یافت می شود فرایند تولد بامزه ای هم دارد. گفتم ذکرش کنم شاید اسم علمی آن را کشف کنیم!

حشره ای به نام تقژ

حشره ای به نام تقژ

تقژی که به تازگی متولد شده است

تقژی که به تازگی متولد شده است

پوسته تقژی که  به تازگی متولد شده است

پوسته تقژی که به تازگی متولد شده است

Share