بهار آمدنیست

فروغ بخـش شب انتـظار آمدنیست     ***    رفیق آمدنیست غمگسار آمدنیست
ببیـن چگونه قناری زشوق می لرزد   ***    مترس از شب یلـدا بهار آمدنیست
صدای شیهه ی رخش ظهور می آید   ***    خبردهید به یاران سـوار آمدنیست
شاعر: گشتم، نیافتم

خبر آمد خبری در راه است…

Share