از غیر تو سیرم

خیلی خوبه که ما مسلمانها معتقدیم که خدایی هست. حتما شما هم زمانهایی متوجه این امر مهم شده اید. خدا را شکر، که خدایی هست… شعری با مطلع زیر امروز صبح از رادیو جوان پخش شد که به دلم نشست.

به زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم

الهی، روح ایمان را، نگیر از من که می میرم


Share